Ms. Sahana Muhuri: Office Manager


Mr. Subrata Nath: Accounts/ Audit


Mr. Indranil Kar: Web Design/Data Base


Mr. R. K Sahu: Conveyance/Logistics


Mr. Ganesh Sardar: Maintenance, Pantry